Hoạt động Câu lạc bộ Robot tháng 10/2019

Tháng Mười Một 19, 2019 8:42 sáng

Tháng Mười 22, 2019 7:58 sáng

Thành phần: Giáo viên Tin điểm trường A, C xã Thành Lợi và học sinh hai điểm trường đó

Thời gian: 7h30 đến 10h

Địa điểm: Điểm trường A xã Thành Lợi

Nội dung

– Dò line tự động

– Dò mê cung

* Thuật toán

1. Dò line tự động

– Đọc mắt line A6, A7

– Nếu nhận được thông số mắt đo chuẩn, rô bốt đi thẳng

– Nếu thông số mắt đọc lệch trái giảm động    cơ trái

– Nếu thông số mắt đọc lệch phải giảm động cơ phải

– Nếu cả hai mắt lệch cho robot đi lùi để đò lại vạch đen

2. Thuật toán mê cung

– Đo đọc khoảng cách đến vật cản

– Nếu khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách quy định thì đi thẳng

– Ngược lại thì rẽ trái hoặc phải rồi đi thẳng

– Sử dụng biến đếm để nhận biết số các lần quay trái, phải của rô bốt.

5a96d9d3b7d0518e08c1                   881ee3418d426b1c3253

db0748ae25adc3f39abc                   robot2019